Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์

หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของคริสจักรท้องถิ่นทั้งหลาย

 

หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ

คริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลาย

 

 

เนื่องจากมีบุคคลจำนวนมากทั้งที่ เป็นคริสเตียน และ ไม่ใช่คริสเตียน ได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่องของคริสตจักรท้องถิ่นแห่งการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราจึงใช้หนังสือเล่มนี้เป็นการแนะนำเบื้องต้นถึง หลักความเชื่อ และ ภาคปฏิบัติของเรา ในฐานะ บุตรแห่งความสว่าง เรารู้สึก ขอบคุณพระเจ้า สำหรับโอกาสอันดีนี้ที่จะรับภาระ เป็นพยาน อย่างเปิดเผยว่า อะไรคือหลักความเชื่อ คำสอนและภาคปฏิบัติของเรา เรามีหนังสืออื่นอีกมากมายที่จะให้ความช่วยเหลือด้านความหมายของเรื่องราวที่สำคัญต่างๆ ในพระคัมภีร์ รวมทั้งเรื่อง การประสบการณ์พระคริสต์ การบังเกิดใหม่ การเปลี่ยนแปลง การเจริญเติบโตของชีวิต คริสตจักร อาณาจักร พระเจ้าตรีเอกภาพ แผนการบริหารของพระเจ้า และ วิญญาณของมนุษย์ ยังมี พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู ซึ่งแปลให้ตรงตามภาษาเดิมพร้อมคำอธิบาย อีกทั้ง บทเรียนชีวิตของพระคัมภีร์ แต่ละเล่ม ผู้ที่มีใจแสวงหา ย่อมได้รับ คำตอบจากหลักความจริง เหล่านี้


เราต้องการให้ คริสเตียน ทั้งหลายรู้จัก คริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลาย ที่ได้ ยึดมั่นในความเชื่ออย่างเดียวกัน (ตต.1:4) และ เป็นคริสเตียนที่ถูกต้อง แท้จริง  เราต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และ ผู้ช่วยให้รอดของเรา แล้ว พระองค์อาศัยอยู่ในเราเป็นชีวิตของเรา และ พระองค์ก็เป็นทุกๆ สิ่งสำหรับเรา เรารักพระองค์  เราปรนนิบัติพระองค์ และ เราก็กำลังนำพาผู้อื่นมารู้จักตัวของพระองค์ เราประชุมร่วมกันในคริสตจักรท้องถิ่นต่างๆ ในฐานะคริสเตียนที่ได้รับ การชำระโดยพระโลหิต ได้รับการบังเกิดใหม่ และได้รับพระวิญญาณเติมเต็ม โดยไม่เกี่ยวข้องกับ คณะนิกาย ใดๆ เพราะว่า เราต้องการเป็นพยาน ถึงการเป็นหนึ่งแห่ง พระกายของพระคริสต์

                                                       เรายินดีต้อนรับ ผู้เชื่อที่แท้จริง ทุกท่าน และ เราก็ต้องการสามัคคีธรรมกับพวกเขาในฐานะ พี่น้องของเราในพระคริสต์ นี่เป็นน้ำใสใจจริงของเรา และ เป็นความปรารถนาของเราจริงๆ เพื่อ พยานแห่งการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า จะได้แผ่ขยายบน แผ่นดินโลกนี้ และมีความเข้มแข็งมากขึ้น เพื่อ เจ้าสาวของพระองค์ จะได้ถูกตรียมพร้อมสำหรับ การเสด็จกลับมาของพระองค์ ในไม่ช้า ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ ทรงเป็นพยานยืนยันถึง พระราชกิจแห่งการฟื้นฟูของพระองค์บนแผ่นดินโลก ในวันเหล่านี้ 
              

                        หลักความเชื่อของเรา

1. เราเชื่อว่า พระคัมภีร์ เป็นการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ โดย การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผ่านพวก อัครทูต และ ผู้เผยพระวจนะ ต่างๆ

 

 2. เราเชื่อว่า พระเจ้าเป็นพระเจ้าตรีเอกภาพ ในธาตุแท้นั้น พระเจ้ามีองค์เดียว แต่ในด้าน แผนการบริหาร ทรงมี 3 พระภาค พระบิดา และ พระบุตร และ พระวิญญาณ ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลก่อนถึง นิรันดร์กาลในอนาคต โดยมี พระบิดาเป็นผู้วางโครงการ พระบุตรมาสำเร็จงาน พระวิญญาณมาดำเนินการเพื่อสำเร็จ แผนการบริหารของพระเจ้า


3. เราเชื่อว่า พระเจ้า พระองค์เองได้มา บังเกิดเป็นรูปกายมนุษย์ ทรงพระนามว่า เยซู บังเกิดจาก มาเรียหญิงพรหมจารี พระองค์ไม่มีบาป พระองค์เป็น พระผู้ไถ่ และ ผู้ช่วยให้รอดของเรา   

4. เรา เชื่อ ว่า พระเยซู ผู้ซึ่งเป็น มนุษย์พระเจ้า

พระองค์ทรงเป็น มนุษย์แท้ และ พระเจ้าองค์ครบ

สมบูรณ์ได้ดำเนิน อยู่บนโลก 33 ปีครึ่ง เพื่อให้

มนุษย์รู้จักพระเจ้า พระบิดา

 5. เราเชื่อว่า พระเยซูคือ พระคริสต์ ผู้ได้รับ การชโลมจากพระเจ้า ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ พระองค์ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อ ความผิดบาป ของเราและ หลั่งพระโลหิต เพื่อ สำเร็จการไถ่เรา 

 

 6. เราเชื่อว่าหลังจากพระเยซูคริสต์ได้ถูกฝังสามวัน พระองค์ทรง คืนพระชนม์ ทั้ง กาย และ วิญญาณ และใน การคืนพระชนม์นี้พระองค์ทรงกลายเป็น พระวิญญาณผู้ประทานชีวิต ประทานพระองค์เอง เข้าสู่ภายในเราเป็นชีวิตและเป็นทุกสิ่งของเรา

 

7. เราเชื่อว่า หลังจากที่พระองค์คืนพระชนม์ พระองค์ได้ เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และ พระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ เป็น พระคริสต์ และ องค์พระผู้เป็นเจ้าของสิ่งสารพัดทั้งปวง พระคริสต์ทรงถูกแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติการให้ บรรลุซึ่งแผนการบริหาร ที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์

        8. เราเชื่อว่า หลังจากการเสด็จสู่สวรรค์พระคริสต์ได้ ประทานพระวิญญาณของพระเจ้า เพื่อ ชโลมแก่ผู้เชื่อ ที่ พระองค์ทรงเลือกสรร เพื่อเขาเหล่านั้น ได้บัพติศมาเข้าเป็นกายเดียว และวันนี้ พระวิญญาณของพระเจ้า ซึ่งก็คือ พระวิญญาณของพระคริสต์กำลังดำเนินอยู่บนโลก เพื่อ กระตุ้นคนบาปที่ พระเจ้าทรงเลือกสรรจะ ได้บังเกิดใหม่ เข้าร่วมใน อวัยวะทั้งปวงของพระคริสต์ และรับ การหล่อเลี้ยงจนเจริญเติบโตในชีวิต เพื่อ ก่อสร้างพระกายของพระคริสต์สำหรับ การสำแดงแห่งกลุ่มชนของพระองค์ และสำเร็จสุดยอดเป็น กรุงเยรูซาเล็มใหม่


9. เรา เชื่อว่าพระเจ้าได้เสด็จมากลายเป็นมนุษย์ เพื่อจะกระทำให้ (ตาย—ไถ่บาป เป็นขึ้น—ประทานชีวิต) มนุษย์กลายเป็นพระเจ้าในด้านชีวิตและนิสัย แต่ไม่มีส่วนในฐานันดรความเป็นพระเจ้า

   10. เราเชื่อว่า คริสตจักรมีหนึ่งเดียวในจักรวาล คือ พระกายของพระคริสต์ แต่ได้มีภาคปฏิบัติ และ ปรากฏในท้องถิ่นต่างๆ เป็นคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลาย ท้องถิ่นหนึ่งมีคริสตจักรหนึ่งเดียวเท่านั้น เพื่อเป็น พยานถึงพระกายที่มีหนึ่งเดียว


11. เราเชื่อว่าใน ยุคสุดปลาย พระคริสต์จะเสด็จกลับมา เพื่อรับวิสุทธิชนของพระองค์ และ มาพิพากษาโลกนี้ ครอบครองโลกนี้ และ ก่อตั้งอาณาจักรพันปี ของพระองค์

                    12. เราเชื่อว่า เฉพาะ วิสุทธิชน ผู้มีชัยชนะ จะปกครองร่วมกับพระคริสต์ ในอาณาจักรพันปี และ ผู้เชื่อ ในพระคริสต์ทุกคนจะมีส่วนใน พระพรของพระเจ้า ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ ซึ่งอยู่ใน ฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่ ชั่วนิรันดร์ 

 

คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?

หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของเรา

About Us
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com