Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์

หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของคริสจักรท้องถิ่นทั้งหลาย

 

หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ

คริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลาย

 

 

เนื่องจากมีบุคคลจำนวนมากทั้งที่ เป็นคริสเตียน และ ไม่ใช่คริสเตียน ได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่องของคริสตจักรท้องถิ่นแห่งการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราจึงใช้หนังสือเล่มนี้เป็นการแนะนำเบื้องต้นถึง หลักความเชื่อ และ ภาคปฏิบัติของเรา ในฐานะ บุตรแห่งความสว่าง เรารู้สึก ขอบคุณพระเจ้า สำหรับโอกาสอันดีนี้ที่จะรับภาระ เป็นพยาน อย่างเปิดเผยว่า อะไรคือหลักความเชื่อ คำสอนและภาคปฏิบัติของเรา เรามีหนังสืออื่นอีกมากมายที่จะให้ความช่วยเหลือด้านความหมายของเรื่องราวที่สำคัญต่างๆ ในพระคัมภีร์ รวมทั้งเรื่อง การประสบการณ์พระคริสต์ การบังเกิดใหม่ การเปลี่ยนแปลง การเจริญเติบโตของชีวิต คริสตจักร อาณาจักร พระเจ้าตรีเอกภาพ แผนการบริหารของพระเจ้า และ วิญญาณของมนุษย์ ยังมี พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู ซึ่งแปลให้ตรงตามภาษาเดิมพร้อมคำอธิบาย อีกทั้ง บทเรียนชีวิตของพระคัมภีร์ แต่ละเล่ม ผู้ที่มีใจแสวงหา ย่อมได้รับ คำตอบจากหลักความจริง เหล่านี้


เราต้องการให้ คริสเตียน ทั้งหลายรู้จัก คริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลาย ที่ได้ ยึดมั่นในความเชื่ออย่างเดียวกัน (ตต.1:4) และ เป็นคริสเตียนที่ถูกต้อง แท้จริง  เราต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และ ผู้ช่วยให้รอดของเรา แล้ว พระองค์อาศัยอยู่ในเราเป็นชีวิตของเรา และ พระองค์ก็เป็นทุกๆ สิ่งสำหรับเรา เรารักพระองค์  เราปรนนิบัติพระองค์ และ เราก็กำลังนำพาผู้อื่นมารู้จักตัวของพระองค์ เราประชุมร่วมกันในคริสตจักรท้องถิ่นต่างๆ ในฐานะคริสเตียนที่ได้รับ การชำระโดยพระโลหิต ได้รับการบังเกิดใหม่ และได้รับพระวิญญาณเติมเต็ม โดยไม่เกี่ยวข้องกับ คณะนิกาย ใดๆ เพราะว่า เราต้องการเป็นพยาน ถึงการเป็นหนึ่งแห่ง พระกายของพระคริสต์

                                                       เรายินดีต้อนรับ ผู้เชื่อที่แท้จริง ทุกท่าน และ เราก็ต้องการสามัคคีธรรมกับพวกเขาในฐานะ พี่น้องของเราในพระคริสต์ นี่เป็นน้ำใสใจจริงของเรา และ เป็นความปรารถนาของเราจริงๆ เพื่อ พยานแห่งการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า จะได้แผ่ขยายบน แผ่นดินโลกนี้ และมีความเข้มแข็งมากขึ้น เพื่อ เจ้าสาวของพระองค์ จะได้ถูกตรียมพร้อมสำหรับ การเสด็จกลับมาของพระองค์ ในไม่ช้า ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ ทรงเป็นพยานยืนยันถึง พระราชกิจแห่งการฟื้นฟูของพระองค์บนแผ่นดินโลก ในวันเหล่านี้ 
              

                        หลักความเชื่อของเรา

1. เราเชื่อว่า พระคัมภีร์ เป็นการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ โดย การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผ่านพวก อัครทูต และ ผู้เผยพระวจนะ ต่างๆ

 

 2. เราเชื่อว่า พระเจ้าเป็นพระเจ้าตรีเอกภาพ ในธาตุแท้นั้น พระเจ้ามีองค์เดียว แต่ในด้าน แผนการบริหาร ทรงมี 3 พระภาค พระบิดา และ พระบุตร และ พระวิญญาณ ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลก่อนถึง นิรันดร์กาลในอนาคต โดยมี พระบิดาเป็นผู้วางโครงการ พระบุตรมาสำเร็จงาน พระวิญญาณมาดำเนินการเพื่อสำเร็จ แผนการบริหารของพระเจ้า


3. เราเชื่อว่า พระเจ้า พระองค์เองได้มา บังเกิดเป็นรูปกายมนุษย์ ทรงพระนามว่า เยซู