Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า / Morning Revival
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
การเลี้ยงดูอย่างเป็นอินทรียภาพ ของพระคริสต์ ผู้เป็นพระวิญญาณ - วันอังคาร
(Reader : 917)
บพส.23:1-2 พระยะโฮวา ทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนสิ่งใดเลย. พระองค์ทรงโปรดให้ข้าพเจ้า นอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้า ไปริมฝั่งน้ำแห่งการพักสงบ.

ยฮ.10:9 เราเป็นประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเรา ผู้นั้นจะรอด เขาจะเข้าออกได้โดยสะดวก และจะพบทุ่งหญ้า.

ยฮ.10:11 เราเป็นผู้เลี้ยงอันดี ผู้เลี้ยงอันดีนั้น ย่อมสละชีวิตของตนเพื่อแกะ.


บทเพลงสรรเสริญ บทที่ 23 เต็มไปด้วยการรับสุขพระคริสต์ ในฐานะที่ทรงเป็นผู้เลี้ยง....พระคริสต์ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงนั้น ได้นำพาเราทั้งหลาย ผ่านการรับสุข 5 ระยะ. ระยะเบื้องต้นคือ ทุ่งหญ้าเขียวสด และริมฝั่งน้ำ แห่งการพักสงบ (ข้อ 2). ระยะที่สองคือ หนทางแห่งความชอบธรรม (ข้อ 3) ส่วนระยะที่สาม คือประสบการณ์ ที่มีต่อการสถิตอยู่ ของพระคริสต์ ขณะที่ผ่านหุบเขา แห่งเงาของความตาย (ข้อ 4). ระยะที่สี่คือ การรับสุขที่ลึกซึ้ง และสูงส่งยิ่งขึ้น ต่อพระคริสต์ผู้เป็นขึ้น ซึ่งก็คือการรับสุข โต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ต่อหน้าเหล่าศัตรู (ข้อ 5). สิ่งนี้คือการเปิดเผยเป็นนัยว่า เรากำลังรับสุข องค์พระผู้เป็นเจ้าในสนามรบ. ระยะที่ห้า ซึ่งเป็นระยะสุดท้าย ก็คือการรับสุข พระกรุณาคุณ และความเอ็นดูรักใคร่ อันศักดิ์สิทธิ์ อยู่ในพระนิเวศน์ ของพระยะโฮวา ไปตลอดชีวิต (ข้อ 6). บทเพลงสรรเสริญ บทที่ 24 แสดงให้เราเห็นต่อไปว่า พระคริสต์ผู้ชัยชนะ ซึ่งเป็นกษัตริย์ แห่งสง่าราศีนั้น กำลังเสด็จมาปกครอง ในฐานะกษัตริย์ แห่งอาณาจักรของพระเจ้า. ประเด็นทั้งหมด ในบทเพลงสรรเสริญนี้ บ่งชี้ว่า พระคริสต์เป็นสิ่งที่ สามารถรับสุขได้. (Life-study of the Psalms, p.153)

[บทเพลงสรรเสริญ บทที่ 23] บอกเราว่า พระคริสต์ทรงเลี้ยงดูเรา ใน 5 ระยะ....ข้าพเจ้าขอให้เราพิจารณาดูว่า เราอยู่ในระยะใด ในห้าระยะแห่งการเลี้ยงดู ของพระคริสต์. ระยะที่หนึ่งคือ ระยะเริ่มต้นของการรับสุข. นี่ก็คล้ายกับ โรงเรียนประถมศึกษา. ในระบบการศึกษาของเรานั้น มีห้าระดับด้วยกัน คือ ประถม, มัธยมต้น, มัธยมปลาย, มหาวิทยาลัย, และปริญญาโท-เอก. นี่ก็สามารถเปรียบได้กับ ห้าระยะในการเลี้ยงดู ของพระคริสต์ ที่อยู่ในบทเพลงสรรเสริญ บทที่ 23. ในการมีประสบการณ์ ต่อพระคริสต์ของพวกเขา มีพี่น้องมากมาย ท่ามกลางเราบางคน ยังอยู่ใน "ระดับประถม" ในขณะที่บางคน ก็อยู่ใน "ระดับมัธยมปลาย" แล้ว.
เริ่มแรกพระคริสต์ผู้เป็นขึ้น ทรงเลี้ยงดูเราในระยะแรก ของการรับสุข ในทุ่งหญ้าเขียวสด และริมฝั่งน้ำแห่งการพักสงบ (บพส.23:1-2). เพราะพระองค์คือ ผู้เลี้ยงของเราทั้งหลาย พวกเราจะไม่ขัดสน สิ่งใดเลย (ฟป.1:19ข). ทันทีหลังจากที่เราได้รับความรอด เราก็ได้เข้าสู่การรับสุข ระยะที่หนึ่งนี้. ในโยฮันบทที่ 21 องค์พระเยซูเจ้า ตรัสถามเปโตรว่า เขารักพระองค์หรือไม่. เมื่อเปโตรกล่าวว่า เขารักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ก็กำชับให้เขา เลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์ (ข้อ 15). เราควรจะเป็นแม่นม ที่ให้การเลี้ยงดูที่ทะนุถนอม และป้อนเลี้ยงผู้ที่อยู่ภายใต้ การดูแลของเรา (1ธซ.2:7). ทันทีที่บุตรได้เกิดออกมา มารดาจะต้องทำการป้อนเลี้ยง เพื่อเขาจะสามารถ เจริญเติบโตขึ้น.
ในระยะแรก ของการรับสุขพระคริสต์ ลูกแกะหรือทารกนั้น ถูกป้อนเลี้ยงด้วยพระคริสต์ ในฐานะทุ่งหญ้าเขียวสด (ยฮ.10:9). ทารกแรกเกิดนั้น ไม่รู้จักมารยาท บนโต๊ะอาหาร. บรรดาลูกแกะนั้น ได้นอนลงกินหญ้า โดยปราศจากซึ่งความคิด เกี่ยวกับมารยาทต่างๆ. พระคริสต์ทรงทำให้เรา นอนลง ไม่ใช่นั่งลง อย่างมีมารยาท ในทุ่งหญ้าเขียวสด. การกินซึ่งไม่ต้องคิดถึงมารยาท ที่ถูกต้องเช่นนี้ รับสุขกว่ามาก.

บทเพลงสรรเสริญ 23:2 กล่าวว่า "พระองค์ทรงโปรด ให้ข้าพเจ้านอนลง ที่ทุ่งหญ้าเขียวสด." สีเขียวสดนั้น เป็นเครื่องหมายเล็งถึง ความอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิต. เมื่อเราเห็นต้นไม้ และต้นหญ้าที่เขียวขจี เราก็มองเห็นถึง ความอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิต. แต่หากต้นไม้เป็นสีเหลือง และเหี่ยวแห้ง ส่วนทุ่งหญ้าก็เป็นสีน้ำตาล สิ่งนี้ก็บ่งชี้ถึงความตาย.

ทุ่งหญ้าเขียวสด เป็นเครื่องหมายเล็งถึง องค์พระเยซูเจ้า. องค์พระเยซูเจ้า ได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในโยฮันบทที่ 10. พระองค์ตรัสว่า แกะนั้นจะฟังเสียงพระองค์ และตามพระองค์ออกจากคอก เพื่อรับสุขทุ่งหญ้าเขียวสด เป็นฝูงเดียวกัน (ข้อ 9, 16). ในโยฮันบทที่ 10 พระคริสต์ทรงเป็นประตู (ข้อ 9), ผู้เลี้ยง (ข้อ 11), และทุ่งหญ้าเขียวสด (ข้อ 9). ตัวของพระคริสต์เอง ทรงเป็นทุ่งหญ้า ซึ่งก็คือการบำรุงเลี้ยงของเรา. พระองค์ทรงเป็นสถานที่ ที่ป้อนเลี้ยงแกะทั้งหลาย. ในโยฮันบทที่ 6 พระคริสต์ตรัสว่า พระองค์ทรงเป็นขนมปังแห่งชีวิต (ข้อ 35) เพื่อบำรุงเลี้ยงเรา (ข้อ 57). "ขนมปัง" สำหรับแกะนั้น ก็คือทุ่งหญ้าเขียวสด และทุ่งหญ้าเขียวสด ก็คือพระคริสต์. พระคริสต์สามารถ เป็นทุ่งหญ้าเขียวสดของเราได้ โดยการกลายเป็นเนื้อหนัง, การตาย, และการเป็นขึ้นของพระองค์. หลังจากการกลายเป็นเนื้อหนัง, การตาย, และการเป็นขึ้นของพระองค์ พระองค์ก็กำลังเติบโตขึ้น เป็นทุ่งหญ้าเขียวสด เพื่อมาบำรุงเลี้ยงเรา. (Life-study of the Psalms, pp.139-140, 138)
เลือกอ่านค้นคว้า: The Vital Groups, msgs.4, 6, 9
โดย / Posted by : ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทยTime : 21/11/2554 9:13:25
เอเมน พระคริสต์ทรงหล่อเลี้ยงข้าพเจ้า และทำให้ข้าพเจ้าเติบโตมากยิ่งขึ้น ฮาลีลูยา สรรเสริญพระเจ้า
โดย / Posted by :วันพร จะรา
Time :22/11/2554 8:51:12
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2018 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com